Odgojno-disciplinske mjere

 

Za povrede radnih obaveza i kućnog reda učenici odgovaraju disciplinski. Povrede radnih obaveza i kućnog reda mogu biti lakše i teže.

 

Lakše povrede radnih obaveza i kućnog reda škole su:

 • sporadično neopravdano izostajanje sa nastave ili drugih oblika odgojno – obrazovnog rada u školi.
 • dolazak na nastavu sa zakašnjenjem ili neopravdano napuštanje nastave prije njenog završetka.
 • ometanje nastavnika u izvođenju nastave.
 • ncpridržavanje pravila kućnog reda,
 • nepoštivanje odluka Nastavničkog vijeća i organa upravljanja.

 

Teže povrede radnih obaveza i kućnog reda škole su:

 • prepravka podataka u svjedodžbi, diplomi, đačkoj knjižici i drugim javnim ispravama.
 • prepravljanje i dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola.
 • krađa imovine škole ili imovine učenika, nastavnika i radnika škole i ostalih lica.
 • namjerno uništavanje imovine škole, imovine učenika i osoblja škole.
 • izazivanje i učestvovanje u tuči u školi i na javnim mjestima.
 • konzumiranje narkotičkih sredstava i alkohola.
 • konstantno neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika odgojno – obrazovnog rada u školi.
 • izražavanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti.
 • nepridržavanje propisa o zaštiti na radu.
 • konstantno činjenje lakših povreda radnih obaveza i kućnog reda.

 

U školi se primjenjuju slijedeće disciplinske mjere:

Za lakše povrede radnih obaveza i kućnog reda:

 • ukor odjeljenskog starješine,
 • ukor Odjeljenskog vijeća,
 • ukor direktora.

Za teže povrede radnih obaveza i kućnog reda:

 • ukor Nastavničkog vijeća,
 • isključenje iz škole.

 

Za ukor odjeljenskog starješine dobija se ocjena iz vladanja vrlo dobar, za ukor Odjeljenskog vijeća dobar, za ukor direktora zadovoljava i za ukor Nastavničkog vijeća loše.  Disciplinsku mjeru ukor direktora izriče direktor škole. Disciplinske mjere ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole izriče Nastavničko vijeće škole. Disciplinska mjera se primjenjuje nakon saslušanja učenika.

 Učenicima koji neredovno pohađaju nastavu iz neopravdanih razloga izriču se disciplinske mjere i to:

 • do sedam (7) neopravdanih časova ukor odjeljenskog starješine.
 • od osam (8) do petnaest (15) neopravdanih časova ukor Odjeljenskog vijeća.
 • od šesnaest (16) do dvadeset (20) neopravdanih časova ukor direktora.
 • od dvadesetjedan (21) do trideset (30) neopravdanih časova ukor Nastavničkog vijeća

Ako učenik napravi preko trideset (30) neopravdanih časova, on se isključuje iz škole. O izrečenoj disciplinskoj mjeri obavještava se roditelj (staratelj).

 Učenici završnih razreda koji na kraju školske godine imaju ukor Nastavničkog vijeća ne mogu polagati maturu ili završni ispit u prvom junskom roku dok im to Nastavničko vijeće ne odobri. 

Disciplinske mjere važe samo za školsku godinu u kojoj su izrečene, a mogu se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.

Prema učenicima koji povrijede radne obaveze i kućni red za vrijeme školskog raspusta, izriću se i primjenjuju u narednoj školskoj godini.

O disciplinskim mjerama: ukor direktora, ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole, mora donijeti pismeno rješenje koje sadrži izrečenu disciplinsku mjeru, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

 Učenik odnosno staratelj, ima pravo žalbe na izrečene disciplinske mjere: ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole.

Žalba se predaje školi u roku od osam (8) dana po prijemu rješenja o disciplinskoj mjeri.

 O žalbama na izrečene disciplinske mjere – ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz škole rješava Upravni odbor škole.

Žalba se mora uzeti u razmatranje najmanje deset (10) dana po prijemu rješenje.

 U slučajevima ličnih ili porodičnih razloga, učenik može odsustvovati sa nastave a odobrenje koje se traži unaprijed daju:

 • za jedan (l) čas nastavnik koji drži čas,
 • za jedan (l) dan odjeljenski starješina,
 • za dva (2) do sedam (7) dana direktor škole,
 • preko sedam (7) dana Nastavničko vijeće.

 

Učenik koji u toku školske godine sklopi brak isključuje se iz škole sa pravom polaganja vanrednih ispita.