Pravdanje izostanaka

Praćenje izostanaka učenika podrazumijeva evidentiranje učeničkih izostanaka na svakom nastavnom satu, koje vrši nastavnik. Opravdavanje učeničkih izostanaka podrazumijeva utvrđivanje razloga izostanaka i bilježenja (ne)opravdanosti razloga izostanaka što radi razrednik u saradnji s roditeljima / starateljima.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, izuzetne obiteljske prilike (bolest člana obitelji), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi. Osim navedenih izostanaka, mogu postojati i neki drugi, posebni razlozi opravdanog izostajanja učenika iz škole, o čemu odlučuje Odjeljensko vijeće odjeljenja koje pohađa dotični učenik.

Roditelj tokom jedne školske godine usmenom isprikom može opravdati izostanak učenika najviše tri puta, odnosno, najviše za tri radna dana. Mogućnost da roditelj opravda učenika zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga postoji samo ako se radi o izostanku od jednog (1) radnog dana, a ukoliko se radi o tri (3) uzastopna dana, da bi se izostanak opravdao, potrebna je liječnička ispričnica ili druga odgovarajuća dokumentacija koja ovisi o razlogu izostanka i koja dokazuje opravdanost izostanka. Roditelj pravda učenikov izostanak razredniku u vrijeme zakazanih informacija za učenike. Roditelj ne može lično opravdati izostanak učenika za onaj dan kada se pisala pisana provjera znanja već je za taj dan potrebna liječnička ispričnica. Za učenike koji imaju više od 16 neopravdanih sati, opravdanje, bez izuzetka, mora donijeti roditelj. Ako  roditelj  zanemaruje svoje  obveze,  škola  mu  je  dužna  uputiti  pisani  poziv  za  razgovor  s razrednikom i stručnim saradnicima škole. 

Razrednik može opravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana izostanke učenika bez liječničke ili slične potvrde. Razrednik/ca je dužan u roku od pet dana pismeno izvijestiti roditelja, odnosno staratelja, da učenik ne dolazi na nastavu. Kopiju pismene obavijesti razrednik/ca je dužan pohraniti u dosje učenika. Pod neredovitim dolaženjem smatra se neopravdani izostanak tri (3) dana uzastopno ili pet (5) dana s prekidima tokom jednog mjeseca.

Specifični izostanci. Sve izostanke, osim bolesti učenika, roditelj mora najaviti unaprijed, i pismeno zatražiti dopuštenje. Tako učenik može izostati s nastave prema odobrenju:

  • nastavnika s njegovog sata (u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, ili pedagog)
  • razrednika (do 3 radna dana)
  • direktora (do 7 radnih dana)
  • Nastavničkog vijeća (do 15 radnih dana)

Učenik koji zbog vanškolskih aktivnosti (kao što su sportske u okviru sportskih klubova, obveza u glazbenoj/plesnoj školi ili kulturno-umjetničkom društvu i sl.) neće prisustvovati nastavi dužan je izostanak unaprijed najaviti razredniku, a roditelj mora donjeti potvrdu kluba ili škole o izostanku ili rasporedu utakmica, treninga i dr. Učenik koji ima dogovoren specijalistički liječnički pregled dužan je izostanak unaprijed najaviti razredniku i priložiti liječničku ispričnicu. Učenici koji odlaze na specijalističke preglede koji se unaprijed zakazuju trebaju nastojati da se ti pregledi dogovaraju u vrijeme kada nemaju nastavu. Ukoliko nije moguće dogovoriti termin liječničkog pregleda izvan nastave – učenik je obvezna unaprijed razredniku, a ako to nije moguće – predmetnom nastavniku najaviti izostanak i dokazati da se radi o specijalističkom liječničkom pregledu (npr. narudžbom ili upisnim terminom od liječnika), a nakon pregleda donijeti liječničku ispričnicu. Redovni posjeti liječniku (opće medicine, zubaru i sl.) koji se mogu zakazati izvan nastave, nisu opravdani razlozi izostanka.

Izbjegavanje provjera znanja. Učenik za kojega postoji opravdana sumnja da izbjegava najavljenu provjeru znanja bit će usmeno ili pismeno ispitan prvi ili najkasnije drugi sat nakon termina redovne provjere. Učenik koji nije prisustvovao nastavi ni u tim terminima odgovarat će, usmeno ili pismeno, bez najave, na satu koji odredi predmetni nastavnik. Učenik, za koga se utvrdi da sustavno izbjegava najavljenu provjeru znanja, bit će usmeno ili pismeno ispitan, bez najave, na bilo kojem satu po povratku u školu.

Ciljani izostanci. Ako učenik često izostaje po jedan dan sedmično ili određene dane u sedmici, roditelj je dužan lično pravdati izostanak, uz obvezno predočenje liječničke potvrde. Rok za opravdanje tih izostanaka je pet (5) radnih dana. Takvog učenika razrednik će uputiti na razgovor stručnom suradniku ili direktoru Škole. Prema procjeni razrednika razgovoru će prisustvovati i roditelj.

Poticajne mjere. Direktor Škole će nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka po učeniku. O vrsti nagrade odlučit će direktor u dogovoru s Nastavničkim  vijećem.