Upravni odbor

Srednjom školom rukovodi Upravni odbor i broji pet članova, koji se biraju iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja.

 

Osnovni zadaci Upravnog odbora

 • donosi pravila škole,
 • imenuje i razrješava direktora škole,
 • vrši izbor nastavnika,
 • utvrđuje planove rada i razvoj škole,
 • utvrđuje godišnji plan i program rada škole,
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte škole, u skladu sa zakonom i ovim pravilima,
 • odlučuje o svim pitanjima obavljanja obrazovno odgojne djelatnosti radi kojih je škola osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ škole,
 • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora škole,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem škole,
 • odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima škole
 • odgovara osnivaću za rezultate rada škole
 • odlučuje o prigovoru radnika na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilim škole, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika i učenika,
 • podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju škole,
 • utvrđuje specifični sadržaj rada škole.