Stručni aktivi

 

Prema Zakonu o srednjem školstvu KSB/SBK u MSTŠ Travnik djeluju stručni aktivi nastavnika određenih nastavnih predmeta. Stručni aktivi će raditi poslove predviđene članom 244 Pravila škole, a sjednice održavati najmanje jednom mjesečno (minimalno 10 sjednica u toku školske godine). Radom stručnog aktiva rukovodi voditelj kojeg međusobno biraju članovi aktiva (većinom glasova od ukupnog broja) ili ga predlaže direktor.

 

Zadaci svih stručnih aktiva su :

 • Predlažu Nastavničkom vijeću podjelu predmeta na nastavnike (izrada predmetnih kurikuluma).
 • Programiraju i planiraju odgojno – obrazovni rad, sačinjavaju globalne i operativne planove za redovnu, dopunsku, dodatnu nastavu,te slobodne aktivnosti i prate njihovo ostvarivanje.
 • Vrše izbor udžbenika, priručnika i druge literature i predlažu Nastavničkom vijeću da odobri njihovu upotrebu.
 • Nabavljaju, koriste i čuvaju nastavna sredstva i pomagala.
 • Bave se usaglašavanjem metoda, oblika, nastavnih sredstava i pomagala.
 • Analiziraju uspjeh učenika iz pojedinih predmeta i predlažu mjere za pružanje pomoći učenicima koji zaostaju u radu, kao i stimulisanje učenika koji brže napreduju.
 • Izradađuju instrumente za objektivno vrednovanje rada i napredovanje učenika (testovi znanja, kontrolni i pismeni radovi).
 • Predlažu teme za završne ispite.
 • Organizuju predavanja, diskusije, rasprave i rade na permanentnom stručno-pedagoško-didaktičko-metodičkom obrazovanju i usavršavanju svojih članova.
 • Prate napredovanje i ocjenjivanje nastavnika ( ukoliko se usvoji Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju…).
 • Sarađuju sa stručnim saradnicima (pedagogom, bibliotekarom).

 

Aktivi naše škole:

 

 • AKTIV NASTAVNIKA BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
 • AKTIV NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA
 • AKTIV NASTAVNIKA DRUŠTVENOG PODRUČJA  (historija, sociologija, demokratija i ljudska prava, ekonomika )
 • AKTIV NASTAVNIKA PRIRODNO MATEMATIČKIH NAUKA ( fizika, matematika)
 • AKTIV NASTAVNIKA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA
 • AKTIV NASTAVNIKA TEHNIČKIH NAUKA :

                            – AKTIV NASTANIKA MAŠINSKE STRUKE
                            – AKTIV NASTAVNIKA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE I INFORMATIKE
                            – AKTIV NASTAVNIKA TEKSTILNE STRUKE, HEMIJE I LIKOVNE I ESTETSKE KULTURE

 • AKTIV  VJERONAUKE

 

Detaljnije o aktivima MSTŠ Travnik možete pogledati OVDJE