Za maturante

Maturski rad:

Maturski rad je samostalno obrađena tema koju učenik bira iz spiska odabranih tema. Teme za maturski rad utvrđuje nastavničko vijeće škole na prijedlog stručnih aktiva. Spisak utvrđenih tema objavljuje se na oglasnoj tabli ili dostavlja učenicima na uvid na drugi pogodan način početkom drugog polugodišta za tekuću školsku godinu. Svrha maturskog rada je da učenik pokaže koliko vlada materijom u vezi sa temom, u kojoj mjeri je usvojio metode i pristup obradi teme, kako se služi literaturom, da li je osposobljen da analizira, kritički razmišlja i da samostalno izrazi svoj lični stav u odnosu na temu koju obrađuje. U toku izrade maturskog rada mentor će organizovati najmanje četiri konsultacije na kojima će pratiti rad svakog učenika te pružiti potrebnu pomoć u izboru načina i strukture obrade teme.

Odbrana maturskog rada:

Na usmenoj odbrani maturskog rada učenik je dužan da izloži koncepciju svog rada, da navede literaturu i druge izvore znanja koje je koristio, te da obrazloži posebne metode i postupke kojima se rukovodio u toku izrade maturskog rada. U toku odbrane maturskog rada kadidat treba da pokaže znanje iz cjelokupnog sadržaja predmeta iz kojeg brani rad. Poslije odbrane maturskog rada ispitna komisija utvrđuje jednu ocjenu koja se izvodi iz ocjene vrijednosti rada i same odbrane maturskog rada a sa aspekta sposobnosti kandidata da samostalno interpretira materiju i da koristi savremene metode i izvore informacija u procesu sticanja novog znanja.

 

Upustvo za izradu i tehničku obradu maturskog rada:  

 

Prijave za završni i maturski ispit treba preuzeti predsjednik odjeljenja iz sekretarijata škole
Rok za podnošenje prijava za polaganje navedenih ispita je do:
Raspored i termine polaganja maturskih i završnih ispita u junskom roku bit će blagovremeno objavljen.

 

Sadržaj mature (IV stepen): 

  • Odbrana maturskog rada
  • Pismeni rad iz maternjeg jezka
  • Pismeni rad iz engleskog jezika
  • Pismeni rad iz matematike sa usmenim

Sadržaj završnog ispita (III stepen):

  • Praktičan rad sa pismenim  i usmenim obrazloženjem
  • Pismeni rad iz maternjeg jezika
  • Usmeni iz stručnog predmeta (u zavisnosti od zanimanja)

Ispitni rokovi:

Matura i završni ispiti se polažu u tri ispitna roka:

  • junskom (vidi raspored na gore navedenom linku)
  • augustovsko-septembarskom (15.8.-10.9.)
  • januarsko-februarskom (15.1.-15.2.)

Ako učenik iz neopravdanih razloga ne pristupi ispitima (koji su započeli), smatra se da ispit nije položio.