O školi…

Bivša srednja škola “Taib Dautović” osnovana je 1947 godine, odlukom Gradskog odbora Travnik. Sjedište škole se nalazilo u današnjoj zgradi Prihoda. Registrovana je kod Osnovnog suda u Zenici 17.12.1990 godine, kao samostalna ustanova, a verifikaciju za rad je dobila od Ministarstva za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu, za školsku 1994/95 godinu. Verifikacija je odobrena od nadležnog Ministarstva pod br. 78 str. 78, Službeni list RBiH br. 24/95.

Odlukom Skupštine općine Travnik, Ministarstva za vanprivredu i opće djelatnosti, škola mijenja naziv u:

MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK

rješenjem od 11. jula 1994 godine. Mješovita srednja tehnička škola Travnik je na adresi:  Školska b.b. – Travnik.